مهمترین عامل در تولید قطعات و دستیابی به تلرانس های ابعادی و هندسی تعریف شده، طراحی پروسه تولید / ترتیب توالی عملیات و نقاط گیرایش و کنترل است تا با کمترین سرمایه گذاری مالی و زمانی به راه حل های اقتصادی، تولید به هنگام و با کمترین خطا مواجه شویم. شرکت اطلس ماشین آریا آمادگی طراحی خطوط تولید از ورود مواد اولیه، خروج محصول نهایی با کاملترین مستندات و با توجه به تمامی زوایای تولید را دارد.