• اصفهان,شهرک صنعتی دولت آباد
مدیر اجرایی
امیر سراجی

امیر سراجی